По данным ВОЗ онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире — в 2012 году произошло около 14 миллионов новых случаев заболевания и 8,2 миллиона случаев смерти, связанных с раком. Ожидается, что за ближайшие 20 лет число новых случаев заболевания возрастет примерно на 70%.  Снижение заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний достаточно сложная и серьёзная работа для всех структур,  как государства, так и работников медицины, состоящая  из нескольких этапов. Сюда относятся профилактические мероприятия среди населения, ранняя диагностика (скрининг, профосмотры, медосмотры), лечение соответственно международным стандартам с использованием новейшего оборудования для проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств и лучевой терапии, применение таргетных препаратов, этапа реабилитации для поддержания качества жизни столь тяжёлой группы пациентов, паллиативная помощь.

Медицинская наука в последнее десятилетие получила очень бурное развитие, вследствие чего  появилась необходимость в постоянном обучении врачей и среднего медперсонала.

Целью «Казахстанского профессионального общества онкогематологов» является объединение специалистов гематологов, онкологов, химиотерапевтов, патоморфологов, врачей общей практики, а также врачей смежных специальностей для повышения знаний, профессиональных навыков и обмена опытом в области онкогематологии и гематологии. Проведение образовательных мероприятий в интерактивном формате с разбором конкретных сложных клинических и диагностических случаев с привлечением международных экспертов, помощь во внедрении современных методов лечения будет способствовать улучшению уровня диагностики и лечения онкогематологических и гематологических заболеваний,

Надеемся, что со своей стороны,  внесем свой вклад в решение столь важной проблемы,  как здоровье нашего народа.

Мы открыты для сотрудничества!

С уважением,
Президент ОФ, д.м.н.,
Рамазанова Р.М.


Біз туралы

ДДҰ деректері бойынша онкологиялық аурулар аурушаңдықтың және өлімнің басты себепкері болып табылады — 2012 жылы қатерлі дертке ұшыраған 14 миллионға жуық ауру жаңадан тіркелген және 8,2 миллионға жуық жағдай өліммен аяқталған.

20 жыл шамасында жаңадан тіркелген ауру көрсеткіші 70%-ға өседі деп күтілу үстінде. Мемлекетке, сонымен қатар медицина қызметкерлеріне аурушаңдықтың және онкологиялық аурулардан өлім көрсеткіштерінің төмендетілуі бірнеше қадамдардан тұратын айтарлықтай күрделі және байсалды іс болып саналады. Тұрғындардарға арналған профилактикалық іс-шаралар ретінде, алғашқы диагностика (скрининг, кәсіби тексеру, медициналық қарап-тексеру), халықаралық стандарттарға сай жаңа құрылғыларды қолдана отырып жоғары технологиялық оперативті араласуларды және сәулелік емді қолдану, таргетты препараттарды қолдану, хал — жағдайы төмен науқастардың өмір сапасын сүйеумелеудегі реабилитация кезеңі, паллиативті көмек болып саналады.

Соңғы онжылдықта медицина ғылымының дамып – өркендеуінің нәтижесінде дәрігерлердің және орташа буынды медицина қызметкерлерінің үнемі біліктілігін жетілдіру қажеттілігі пайда болды.

«Қазақстан онкогематологтарының кәсіби қауымдастығының» мақсаты ретінде гематологтардың, онкологтардың, химиотерапевттердің, патоморфологтардың, жалпы тәжірибедегі дәрігерлердің, сонымен қатар басқа да мамандардың онкогематология және гематология саласындағы біліктілігін жоғарлатып, кәсіби дағдылары мен тәжірибелерімен алмасу болып табылады. Интерактивті форматта өтетін, білім беретін іс – шарада нақты күрделі клиникалық және диагностикалық жағдайларды талқылаудағы халықаралық эксперттердің жұмылдырылуы нәтижесінде онкогематологиялық және гематологиялық аурулардың диагностикасы мен еміндегі заманауи тәсілдерді енгізу болып табылады.

Халықтың денсаулығы үшін маңыздылығы зор проблеманы шешудегі үлесіміздің болатындығына үміттенеміз.
Біз серіктестікке ашықпыз.

Ізгі ниетпен,
ОФ «Қазақстан онкогематологтарының кәсіби қауымдастығының» президенті,

м.ғ.д. Рамазанова Р.М.


About the Oncological Fund

According to WHO research, oncological illnesses are major cause of morbidity and mortality in the world – approximately 12 million new oncological cases and 8.2 million cancer related deaths occurred in 2012. Oncological cases are expected to increase by 70% following 20 years. Reduction of oncological morbidity and mortality rates is fairly complex and just as important goal for government as well as for medical workers. The goal is achieved in several ways. It involves prophylactic measures among the population, early diagnostic (such as screening, professional and medical examination), treatment with respect to international standards and with use of new high tech surgical procedures and radiotherapy, use of targeted medication, rehabilitation to improve quality of life for severe group of patients, palliative care.

Medicine has improved significantly over past decade, thus, there is a need for continuous improvement of doctors and medical personnel.

The goal of “Kazakhstani professional oncohematological association” is to create collaboration of hematologists, oncologists, chemotherapists, pathologists as well as physicians of related specialties in order to improve the level of competence, professional skills and to exchange experience related to hematology and oncology. In addition to that, the goal also involves conduction educational events with interactive format to analyze specific complex diagnostic and clinical cases with help of the experts in the field. The assistance in the implementation of modern treatment methods will help improving overall quality of diagnosis and treatment of oncological and hematological illnesses.

We hope to contribute to the improvement of the nation’s health.
We are open for cooperation!

Yours Faithfully,
President of Oncological Fund
Ramazanova Raigul MD.

При поддержке:

santo    r-pharm   roche   pfizer takeda   novartis    janssen